แบบฟอร์มการขอนุญาตติดตั้ง

 การขออนุญาตติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญตามกฎกระทรวงพลังงาน ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 ตู้น้ำมันชนิดหยอดเหรียญ เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันชนิดใดชนิดเหนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร(เช่น น้ำมันเบนซิน๙๑ , ๙๕ , แก๊สโซฮอล)

(ข) สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณน้ำมันเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐๐ ลิตร (เช่น น้ำมันก๊าด)

(ค) สถานที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐๐๐ ลิตร (เช่น น้ำมันเซล)

 ตู้จ่ายน้ำมันชนิดหยอดเหรียญ เป็นสถานีบริการน้ำมันประเภท ง. ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยในถังน้ำมัน การเก็บถังน้ำมันตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ ๒ ถัง (ถังน้ำมันได้แก่ ภาชนะเหล็กสำหรับบรรจุน้ำมันชนิดไวไฟมาก ปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณบรรจุไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร)

เอกสารประกอบการแจ้ง

๑. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง(กรณีบุคคลธรรมดา)

๒. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ ของผู้มีอำนาจลงชื่อนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันหรือไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

๓. สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทน(หนังสือมอบอำนาจ)ของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง(กรณีตัวแทนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง)

๔. สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน , น.ส.๓ , น.ส.๓ก , ส.ค.๑ หรือ เอกสารสิทธฺในที่ดินอื่นๆ

๕. สำเนาเอกสารแสดงว่า ผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 

๖. แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ

๗. สัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่ประกอบการ)

๘. แบบภาพถ่ายเอกสารตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

 

เตรียมเอกสารทั้งหมด ๓ ชุด กรอกแบบใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.ป.๑) ในกรุงเทพฯ แจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานเขต ในกรณีต่างจังหวัดแจ้งได้ที่ เทศบาล หรือ อบต. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบรับแจ้งตามแบบ (ธพ.ป.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาตามกฎกระทรวง สถานที่ประกอบกิจการต้องไม่อยู่ในเขตห้ามประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และได้มรการกำหนดระยะปลอดภัย รัศมี ๓ เมตรโดยรอบ